Mẫu dịch thuật phần thuyết minh Báo cáo tài chính

Dịch thuật báo cáo tài chính cũng là chuyên ngành dịch thuật và giáo dục ADI có nhiều năm kinh nghiệm. Các ban cùng tham khảo phần dịch Thuyết minh báo cáo tài chính như dưới đây nhé.

Ngân hàng ABC và Các công ty con

Báo cáo tài chính hợp nhất

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 và cho năm kết thúc cùng ngày và năm 2019

 

 

ĐÍNH KÈM: BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC BANK CO., LTDBÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP

(Bản dịch tiếng Anh của Báo cáo phát hành gốc bằng tiếng Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 03 năm 2021)

Gửi tới các cổ đông và Hội đồng quản trị của

ABC Bank Co., Ltd

Ý kiến kiểm tóan

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng ABC và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”), bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu hợp nhất và báo cáo dòng tiền hợp nhất, tất cả đều bằng tiếng Hàn cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm một bản tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu.

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm trình bày một cách công bằng, về mọi mặt trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, và kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền cho năm kết thúc cùng ngày theo các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế được thông qua bởi Hàn Quốc (IFRS Hàn Quốc)

Cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Tiêu chuẩn kiểm toán tại Singapore (“SSAs”). Trách nhiệm của chúng tôi theo các tiêu chuẩn đó được ghi rõ trong phần Trách nhiệm của Kiểm toán viên đối với Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất trong báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi độc lập với công ty theo các yêu cầu đạo đức  liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của chúng tôi ở Hàn Quốc,  và chúng tôi đã hoàn thành các trách nhiệm đạo đức khác của mình theo các yêu cầu này. Chúng tôi tin rằng bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đủ và phù hợp để cung cấp cơ sở cho ý kiến chuyên môn của chúng tôi.

Khác

Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 và cho năm kết thúc cùng ngày này đã được Samil PWC kiểm toán theo các tiêu chuẩn kiểm toán Hàn Quốc, đã từng báo cáo vào ngày 12 tháng 03 năm 2020 là không đủ điều kiện.

Trách nhiệm của Hội đồng quản trị và các cá nhân chịu trách nhiệm với Cơ quan quản lý đối với Báo cáo tài chính hợp nhất

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày hợp lý báo cáo tài chính này theo các Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế Hàn Quốc IFRS Hàn Quốc và đối với việc kiểm soát nội bộ khi Hội đồng quản trị xác định là cần thiết để giúp cho việc lập các báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu, cho dù do gian lận hoặc sai sót.

Trong quá trình lập báo cáo tài chính, Hội đồng quản trị của Tập đoàn có trách nhiệm đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty như là một hoạt động liên quan đến hoạt động kinh doanh và công bố thông tin khi có vấn đề liên quan đến việc tiếp tục hoạt động và sử dụng cơ sở kế toán hoạt động liên tục, để thanh lý Công ty hoặc ngừng hoạt động, hoặc không có phương án thay thế thực tế nào ngoài việc dừng hoạt động như vậy.

Những người chịu trách nhiệm với Cơ quan quản lý có trách nhiệm giám sát quy trình báo cáo tài chính của Tập đoàn.


Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với việc kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo hợp lý toàn bộ các báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc sai sót, và phát hành báo cáo của kiểm toán viên bao gồm các ý kiến của chúng tôi. Đảm bảo hợp lý là mức độ đảm bảo cao, nhưng không phải là đảm bảo rằng một lần kiểm toán được thực hiện theo KSAs sẽ luôn phát hiện ra sai sót trọng yếu nếu có. Các sai sót có thể phát sinh từ gian lận hoặc sai sót và được xem là sai sót trọng yếu, nếu một phần hoặc toàn bộ sai sót có thể ảnh hưởng hợp lý đến các quyết định kinh tế của người sử dụng dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất này.

Là một phần của kiểm toán theo các tiêu chuẩn kiểm toán KSAs, chúng tôi thực hiện đánh giá chuyên nghiệp và duy trì tính hoài nghi chuyên nghiệp trong suốt quá trình kiểm toán. Chúng tôi cũng:

•  Xác định và đánh giá các rủi ro của sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc sai sót, thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán đáp ứng các rủi ro này và thu thập bằng chứng kiểm toán đủ và thích hợp để cung cấp cơ sở cho ý kiến của chúng tôi. Nguy cơ không phát hiện ra sai sót trọng yếu do gian lận cao hơn so với do sai sót, do gian lận có thể bao gồm thông đồng, giả mạo, lược bỏ, trình bày sai, hay chống lại kiểm soát nội bộ.

•  Có hiểu biết về kiểm soát nội bộ liên quan đến việc kiểm toán để thiết kế các quy trình kiểm toán phù hợp với tình huống nhưng không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả trong việc kiểm soát nội bộ của Tập đoàn.

•  Đánh giá sự phù hợp của các chính sách kế toán đã sử dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán và các thông tin liên quan do Ban giám đốc thực hiện.

•  Kết luận về sự phù hợp của việc sử dụng cơ sở hoạt động kế toán của Hội đồng quản trị và dựa trên bằng chứng kiểm toán thu được, cho dù có sự không chắc chắn về mặt vật chất có liên quan đến các sự kiện hoặc điều kiện có thể gây ra nghi ngờ đáng kể về khả năng tiếp tục hoạt động của Tập đoàn. Nếu chúng tôi kết luận rằng có sự không chắc chắn trọng yếu, chúng tôi được yêu cầu chú ý đến những thông tin có liên quan đến báo cáo của kiểm toán viên trong báo cáo tài chính, hoặc, nếu các thông tin này không thích hợp sửa đổi ý kiến của chúng tôi. Kết luận của chúng tôi dựa trên các bằng chứng kiểm toán thu được cho đến ngày báo cáo của kiểm toán viên của chúng tôi. Tuy nhiên, các sự kiện hoặc điều kiện trong tương lai có thể khiến Tập đoàn ngừng hoạt động.

•  Đánh giá về phần trình bày tổng thể, cấu trúc và nội dung của các báo cáo tài chính, bao gồm các thông tin liên quan, liệu các báo cáo tài chính này có đại diện cho các giao dịch cơ bản và các sự kiện cơ bản theo cách thức để đạt được sự trình bày công bằng hay không.

•  Có được đầy đủ chứng cứ kiểm toán hợp lý liên quan đến thông tin tài chính của tổ chức hoặc các hoạt động kinh doanh trong phạm vi Tập đoàn để nêu lên ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi chịu trách nhiệm việc chỉ đạo, giám sát và thực hiện quá trình kiểm toán của Tập đoàn. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những ý kiến kiểm toán của mình.

Chúng tôi liên lạc với Ban Giám đốc và nhân viên công ty về các vấn đề khác trong phạm vi kế hoạch và thời gian kiểm soát và các phát hiện kiểm toán đáng kể, bao gồm mọi sai sót đáng kể  trong bảng kiểm soát nội bộ xác định được trong quá trình kiểm toán của chúng tôi.

(Đã ký )

Ngày 17 tháng 03 năm 2021

Thông báo tới người đọc

Báo cáo này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 03 năm 2020 là ngày lập báo cáo kiểm toán. Theo đó, một số sự kiện hoặc hoàn cảnh quan trọng tiếp theo có thể đã xảy ra trong khoảng thời gian kể từ ngày lập báo cáo của kiểm toán viên độc lập đến thời điểm báo cáo này được sử dụng.  Các sự kiện hoặc hoàn cảnh đó có thể ảnh hưởng cụ thể đến báo cáo tài chính hợp nhất và dẫn đến việc sửa đổi báo cáo này.


TIN LIÊN QUAN Tiếng Anh dịch thuật

Thuật ngữ thiết bị y tế

Thuật ngữ thiết bị y tế

Y dược và dược phẩm là một nhu cầu rất thiết yếu cho việc nghiên cứu, hướng dẫn điều trị dành cho con người cũng như mua sắm trang thiết bị y tế.

Thuật ngữ báo cáo tài chính

Thuật ngữ báo cáo tài chính

“Báo cáo tài chính” (financial statement) là một thuật ngữ khá quen thuộc đối với người làm việc Kế toán, Tài chính và kiểm toán

Chủ đề A day at work

Chủ đề A day at work

Viết về A day at work thông thường sẽ liệt kê về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc ngày làm việc. Bạn làm những gì, công việc nào bạn làm trước tiên...

Từ ngữ bị lạm dụng trong Dịch thuật tiếng Anh

Từ ngữ bị lạm dụng trong Dịch thuật tiếng Anh

Khi thực hiện các bản dịch, kỹ năng viết là một điểm khác biệt quan trọng. Yếu tố chính để phân biệt các bản dịch chất lượng tốt và kém là kỹ năng viết dịch thuật. Kỹ năng chính là đưa ra các lựa chọn từ chính xác truyền đạt được ý nghĩa dự định của tác giả. Tuy nhiên, nhiều người dịch có xu hướng sử dụng các từ phổ biến thay vì chọn các từ phản ánh đúng ý nghĩa của văn bản hơn.

Các thuật ngữ tiếng Anh ngành bảo hiểm (Insurance)

Các thuật ngữ tiếng Anh ngành bảo hiểm (Insurance)

Các thuật ngữ và cách hiểu từ vựng ngành bảo hiểm khá khác biệt. Sau đây, Dịch thuật và giáo dục ADI cung cấp đến bạn danh sách các thuật ngữ chuyên ngành bảo hiểm được sắp xếp theo bảng chữ cái.

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành y

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành y

Tiếng Anh ngành y là 1 trong những tiếng Anh chuyên ngành khó học nhất, hơn nữa lại yêu cầu phải học và bổ sung kiến thức liên tục vì ngày càng có nhiều loại bệnh, loại thuốc, nên từ vựng tiếng Anh ngành y liên tục tăng lên.

TỪ VỰNG VÀ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG

TỪ VỰNG VÀ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG

Từ vựng và thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành viễn thông là một trong những chuyên ngành được nhiều bạn nam quan tâm hiện nay. Vì thế, để giúp các bạn đọc hiểu tài liệu chuyên ngành một cách dễ dàng và hiệu quả nhất thì hôm nay Dịch thuật ADI xin giới thiệu đến bạn list từ vựng bổ ích, thông dụng nhất.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành logistics

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành logistics

Bạn có biết? Với thời buổi kinh tế hội nhập như hiện nay, muốn tồn tại và phát triển mỗi nước không thể thu mình mà cần phải mở cửa giao lưu buôn bán với nhiều quốc gia trên thế giới. Trước sự biến đổi đó, ngành xuất nhập khẩu đã và đang nắm giữ được vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế.

Thanh lý hợp đồng tiếng Anh là gì? Báo động cách dùng "Thanh lý hợp đồng" là “Contract liquidation”

Thanh lý hợp đồng tiếng Anh là gì? Báo động cách dùng "Thanh lý hợp đồng" là “Contract liquidation”

Lâu nay, trong “từ điển’ bộ nhớ của rất nhiều bạn đọc dù chuyên ngữ hay không chuyên ngữ tiếng Anh cũng đều tự động hiểu và chuyển nghĩa của cụm từ “thanh lý hợp đồng” là “Contract liquidation”. Vậy cách hiểu và dùng từ đó liệu có đúng? Vì sao Dịch thuật và giáo dục ADI lại dùng cụm từ “Vui buồn dịch thuật” khi nhắc đến cụm từ “contract liquidation”?

Customer base là gì?

Customer base là gì?

Hãy cùng Dịch thuật và giáo dục ADI đi tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ này trong Kinh tế.

Thuật ngữ thường sử dụng trong Phiếu siêu âm thai

Thuật ngữ thường sử dụng trong Phiếu siêu âm thai

Hôm nay, Dịch thuật và giáo dục ADI sẽ gửi tới các bạn bảng thuật ngữ thường sử dụng trong Phiếu siêu âm thai, hy vọng giúp ích cho các bạn cách đọc kết quả siêu âm phụ khoa với những chỉ số & ý nghĩa quan trọng nhất

Một số lưu ý khi dịch thuật tài liệu y học về cơ xương khớp

Một số lưu ý khi dịch thuật tài liệu y học về cơ xương khớp

Mới đây, khi đọc một số bài viết dịch thuật điều trị chỉnh nhi từ khám xương khớp đến chẩn đoán, điều trị các bệnh về xương khớp, tôi đã thấy một số nhầm lẫn thường gặp trong dịch thuật y tế nói chung và dịch thuật về chủ đề này nói riêng.

Từ vựng tiếng Anh kỹ thuật cơ khí

Từ vựng tiếng Anh kỹ thuật cơ khí

Ngành kỹ thuật cơ khí là ngành có mối quan hệ chặt chẽ đến các bộ môn khoa học như: sinh học, vật lý, hóa học, năng lượng…, được xem là ngành kỹ thuật phổ biến, rất quan trọng trong các hoạt động của con người.

Commissioner General là gì? Hiểu đúng và dịch đúng

Commissioner General là gì? Hiểu đúng và dịch đúng

Chúng ta đều biết quân đội và cảnh sát các nước đều có các chức vụ và cấp bậc riêng. Việc dịch thuật công chứng hồ sơ ngoại giao, hợp pháp hóa lãnh sự với chức vụ và cấp bậc quân đội và cảnh sát đúng lâu nay thường khá khó với biên dịch viên, hi vọng các bạn sẽ đọc kỹ bài viết dưới đây để có được phương án dịch tốt nhất cho mình.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Lấy chữ Tín, Tâm là một trong những nền tảng quan trọng trong kinh doanh, thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp , Đến với chúng tôi, bạn có thể tìm được mong muốn và phù hợp nhất với bản thân