Mẫu dịch thuật Điều lệ thành lập công ty

Hôm nay, dịch thuật ADI xin gửi tới quý vị và các bạn mấu dịch thuật Điều lệ thành lập công ty (Articles of Association) nhé.

Dịch thuật ADI chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật hồ sơ thành lập công ty, hồ sơ dự thầu và các hồ sơ kinh tế khác với thời gian nhanh nhất, chính xác và chuyên nghiệp.
Vui lòng liên hệ hotline hoặc email: dichthuatvietso1@gmail.com để được tư vấn dịch vụ hợp lý.

Tiếp theo là mẫu dịch thuật Điều lệ thành lập công ty (Articles of association), các bạn cùng xem và tham khảo nhé:

F. If completion of the sale and Transfer of the ROFO Securities to the Promoter ROFO Offerees, does not take place within the period of 7 days set out in Article 189(iii)(a)(E) above, the Transferring Promoter shall be entitled to Transfer the ROFO Securities to a third party at a price shall be at least higher than the highest offered Promoter ROFO Price and such Transfer shall be completed within 30 days from earlier of (1) the date of receipt of the Promoter ROFO Acceptance Notice, or (2) the date of expiry of the Promoter ROFO Period.

F. Nếu việc bán và chuyển nhượng Chứng khoán ROFO cho Tổ chức xúc tiến chào bán chứng khoán  ROFO không diễn ra trong khoảng thời gian 7 ngày quy định tại Điều 189 (iii) (a) (E) ở trên, Bên xúc tiến chuyển nhượng sẽ có quyền Chuyển nhượng Chứng khoán ROFO cho bên thứ ba với mức giá ít nhất phải cao hơn Giá ROFO cao nhất do Tổ chức xúc tiến cao nhất đưa ra và Việc chuyển nhượng đó phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ (1) ngày nhận được Thông báo chấp nhận ROFO của Tổ chức xúc tiến, hoặc (2) ngày hết hạn Thời gian ROFO của Tổ chức xúc tiến.

G.  If completion of the sale and Transfer of the Promoter ROFO Securities does not take place within the period of 30 days set out in Article 189(iii)(a)(F) above, the process set out in this Article 189(iii)(a)(A)-(F) shall have to be repeated in respect of the Transfer of Securities by the Transferring Promoter.

G. Trường hợp việc mua bán và chuyển nhượng của Tổ chức xúc tiến chào bán chứng khoán ROFO không được thực hiện trong thời gian 30 ngày theo quy định tại Điều 189 (iii) a F ở trên, quy trình được quy định tại Điều 189 (iii) (a) (A)-(F) phải được áp dụng lại liên quan đến Việc chuyển nhượng chứng khoán của Tổ chức xúc tiến chuyển nhượng.

 (iv) The Company shall not, without the prior written consent of the Investor directly or indirectly, transfer any Securities of the Subsidiary, held by it to any Person.

(iv) Công ty không được chuyển nhượng chứng khoán của Công ty con được nắm giữ bởi Công ty cho bất kỳ cá nhân nào dù trực tiếp hay gián tiếp mà không có sự đồng thuận trước bằng văn bản của Nhà đầu tư. 

(v)  For the purposes of Article 189(ii), in the event any Promoter requests the consent of the Investor to Transfer any Securities held by it, the Investor may at its sole discretion provide its consent subject to such terms and conditions as it deems fit, including exercising its right to tag along with the Promoters (in the manner set out in Article 189(vii) below), except in case of a Transfer by any of the Promoters in terms of Article 189(ii)(c) (in which case, the tag along right of the Investor under Article 189(vii) below shall not be applicable), for the Transfer of Securities.

(v) Đối với các mục đích thuộc Điều 189 (ii), trong trường hợp Tổ chức xúc tiến chào bán yêu cầu  sự chấp thuận của Nhà đầu tư để chuyển nhượng Chứng khoán do Nhà đầu tư nắm giữ, Nhà đầu tư có thể tùy ý đưa ra quyết định theo các điều khoản và điều kiện nếu xét thấy phù hợp, trong đó có việc thực hiện Quyền bán theo của mình cùng với Tổ chức xúc tiến (theo phương thức được nêu trong Điều 189 (vii) dưới đây), ngoại trừ trường hợp Chuyển nhượng được thực hiện bởi Tổ chức xúc tiến theo Điều 189 (ii) (c) mà theo đó, Quyền bán theo của Nhà đầu tư theo Điều 189 (vii) dưới đây không được áp dụng), đối với việc Chuyển nhượng Chứng khoán. 

(vi) None of the Promoters and/or their Affiliates shall be entitled to Transfer any Securities held by such Shareholder, except as expressly permitted under these Amending Articles or with the prior written consent of the Investor.

(vi) Không Tổ chức xúc tiến và/hoặc chi nhánh nào của Tổ chức xúc tiến đó ược quyền Chuyển nhượng bất kỳ Chứng khoán nào do Cổ đông đó nắm giữ, trừ khi được cho phép rõ ràng 

(vii) Tag Along Right

(vii) Quyền bán theo

(a)  If any of the Promoters (for the purpose of this Article 189(vii)), the “Transferring Promoter”) proposes to make, directly or indirectly, a Transfer of the Securities by way of a sale of any of his/its Securities to any Person (for the purpose of this Article 189(vii), the “Tag Transferee”), then such Transferring Promoter shall send a written notice (“Tag Along Notice”) to the Investor and Napino, which notice shall state: (A) the name, address and identity of the proposed Tag Transferee; (B) the number of Securities proposed to be Transferred (“Tag Sale Security(ies)”); (C) the amount and form of the proposed consideration for the Transfer; (D) the other terms and conditions of the proposed Transfer; (E) a representation that no consideration, tangible or intangible, is being provided to the Transferring Promoter in relation to the Transfer of Securities that is not reflected in the price to be paid to the Investor and Napino exercising their respective Tag Along Rights hereunder, and (F) an offer, to include in such sale to the Tag Transferee, at the sole option of the Investor and Napino, the Tag Along Securities. The total value of the consideration for the proposed Transfer of the Tag Along Securities is referred to herein as the “Tag Along Price”.

 (a) Nếu các Tổ chức xúc tiến (vì mục đích của Điều 189 này (vii)), “Tổ chức xúc tiến chuyển nhượng”) đề xuất thực hiện, trực tiếp hoặc gián tiếp, việc Chuyển nhượng Chứng khoán bằng cách bán Chứng khoán của mình cho bất kỳ cá nhân nào (phục vụ mục đích của Điều 189 này (vii), “Bên nhận chuyển nhượng quyền bán theo”), thì Bên xúc tiến chuyển nhượng đó phải gửi một thông báo bằng văn bản (“Thông báo quyền bán theo”) cho Nhà đầu tư và Napino, trong đó thông báo phải nêu rõ :  (A) tên, địa chỉ và danh tính của Bên nhận thẻ được đề xuất; (B) số lượng Chứng khoán được đề xuất Chuyển nhượng (“(Các) Chứng khoán bán theo”); (C) số tiền và hình thức đối ứng được đề xuất cho việc Chuyển nhượng; (D) các điều khoản và điều kiện khác của Việc chuyển nhượng được đề xuất; (E) một bản trình bày không có đối ứng, hữu hình hoặc vô hình, được cung cấp cho Tổ chức xúc tiến chuyển nhượng liên quan đến việc Chuyển nhượng Chứng khoán mà không được phản ánh trong giá phải trả cho Nhà đầu tư và Napino thực hiện các Quyền bán theo tương ứng của mình dưới đây, và (F) một chào bán, để đưa vào việc bán cho Bên nhận chuyển nhượng chứng khoán bán theo, theo phương án do Nhà đầu tư và Napino tự quyết định, các chứng khoán bán theo.  Tổng giá trị đối ứng cho việc chuyển nhượng chứng khoán bán theo được đề cập trong Điều lệ này là “Giá chứng khoán bán theo”.

(b)  Within 30 Business Days from the receipt of the Tag Along Notice, the Investor and Napino shall have the right (“Tag Along Right”) but not the obligation to issue a notice (“Tag Along Response”) to require the Transferring Promoter to cause the Tag Transferee to purchase from the Investor and Napino and/or their respective Affiliates (being Shareholders), for the same consideration per Equity Shares and upon the same terms and conditions as are given to the Transferring Promoter, such number of Securities held by the Investor and Napino and/or their respective Affiliates in the same proportion as the number of Tag Sale Securities bears to the total Shareholding Percentage of such Transferring Promoter (“Tag Along Securities”).

(b) Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được Thông báo bán theo, Nhà đầu tư và Napino sẽ có quyền (“Quyền bán theo”) nhưng không có nghĩa vụ đưa ra thông báo (“Phản hồi về quyền bán theo”) nhằm yêu cầu Tổ chức xúc tiến chuyển nhượng thúc đẩy Bên nhận chuyển nhượng chứng khoán bán theo thực hiện việc mua từ Nhà đầu tư và Napino và / hoặc các Chi nhánh tương ứng của mình (là Cổ đông), đối với khoản đối ứng tương tự cho từng Cổ phiếu phổ thông và dựa trên các điều khoản và điều kiện tương tự như được áp dụng cho Tổ chức xúc tiến chuyển nhượng, chẳng hạn như số Chứng khoán do Nhà đầu tư và Napino và / hoặc các Chi nhánh tương ứng nắm giữ theo tỷ lệ tương đương với số lượng Chứng khoán Bán gộp thành tổng phần trăm tỷ lệ sở hữu cổ phần bán theo của Tổ chức xúc tiến chuyển nhượng đó (“Chứng khoán quyền bán theo”). 

Sau đây, Dịch thuật ADI xin gửi tới Bảng thuật ngữ chuyên ngành, các bạn cùng xem và tham khảo nhé:
Tiếng Anh Tiếng Việt
The board/ board of directors/ the the directors:  hội đồng quản trị
Share cổ phần
“ESOP” means Employee Stock Option Plan: Kế hoạch quyền chọn mua cổ phiếu cho nhân viên
Companies Act (the Act) luật doanh nghiệp
debenture trái khoán
bonds công trái
securities trái phiếu
 any person or other body corporate cá nhân hoặc tổ chức
article of associations điều lệ công ty
memorandum of associations điều lệ thành lập công ty
the memorandum and articles of association Điều lệ thành lập và Điều lệ công ty
Knowledge Process Outsourcing (KPO) Dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực chuyên ngành
Debenture stock cổ phiếu trái khoán
public undertaking Công ty công ích
Semi-Government tổ chức bán chính phủ (do chính phủ quản lý)
quasi-Government tổ chức bán chính phủ (do tư nhân quản lý)
Negotiable instruments phiếu khoán lưu thông
transferable instruments Chứng khoán có thể chuyển nhượng
Compulsorily Convertible Preference Shares
(‘CCPS’)
cổ phiếu ưu đãi bắt buộc chuyển đổi được
Promoter ROFO Offerees tổ chức xúc tiến chào bán chứng khoán
Transferring Promoter tổ chức xúc tiến chuyển nhượng
Depositories Act Luật Lưu ký chứng khoán
Dividend warrant Phiếu lĩnh tiền cổ tức
equity share cổ phiếu phổ thông
mutatis mutandis (Hindi) thay đổi nếu cần
at par or premium bằng hoặc cao hơn giá quy định
a depository sàn lưu ký
Securities Contract  Hợp đồng mua bán trái phiếu
Reserved Matter  Vấn đề bảo lưu
Proposed Action Hành động được đề xuất
Response Notice Thông báo phản hồi
Nominated Directors Giám đốc được chỉ định 
Long Stop Date Ngày hạn cuối
a grant of probate Chứng thực di chúc
Joint Hindu Family Công ty chung của gia đình Hindu
share warrant  chứng nhận cổ phần vô danh
SHA "shareholders agreements " Thỏa thuận cổ đông
Transfer of Securities chuyển nhượng trái phiếu
transferee bên nhận chuyển nhượng
liability to indemnify  trách nhiệm thanh toán
register of members sổ thành viên
register of shareholders sổ cổ đông
transmission of shares chuyển giao cổ phần
Event of Default Sự kiện vi ước
Exit Notice Thông báo rời bỏ
Exit Offer Ưu đãi rời bỏ
Financial Year (FY) năm tài chính
First Completion Lần hoàn thành đợt 1
First Tranche Investor Subscription Amount Số tiền đăng ký của Nhà đầu tư cho phần thanh toán đợt đầu tiên
First Tranche Investor Securities Trái phiếu của Nhà đầu tư cho phần thanh toán đợt đầu tiên
effective price giá thực tế
Fully Diluted Basis Cơ sở pha loãng hoàn toàn 
Anti-Dilution Price Protection Right  Quyền bảo vệ giá chống pha loãng
IndAS Chuẩn mực Kế toán Ấn Độ 
LIQUIDATION PREFERENCE QUYỀN ƯU TIÊN THANH TOÁN
Indebtedness Công nợ
Insolvency Event Trường hợp mất khả năng thanh toán
consideration đối ứng/số tiền đối ứng
Post Money Equity Valuation Định giá vốn chủ sở hữu sau khi gọi vốn
Promoter Lock-in Period Thời hạn kiểm soát của Tổ chức xúc tiến
Tag Along Notice
Exit (Security Transfer)
Thông bá́o bán theo
Chốt lệnh

Lưu ý: mọi sao chép không ghi rõ nguồn idichthuatcongchung.com đều là vi phạm bản quyền.
Chúc các bạn thành công! 

TIN LIÊN QUAN DỊCH THUẬT

DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG TÀI LIỆU VISA

DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG TÀI LIỆU VISA

Việc chuẩn bị và dịch thuật công chứng hồ sơ du học, xin VISA, XK lao động là một trong những bước quan trọng quyết định khả năng ứng viên có được xét duyệt VISA hay không.

DỊCH TÀI LIỆU KỸ THUẬT

DỊCH TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Khoa học kỹ thuật phát triển kéo theo các dịch vụ đi kèm trong đó có dịch vụ Dịch thuật và phiên dịch kỹ thuật.

Dịch thuật kỹ thuật

Dịch thuật kỹ thuật

Để dịch tài liệu kỹ thuật chính xác, các doanh nghiệp và cá nhân rất tin tưởng Dịch thuật ADI.

Dịch thuật tiếng anh chuyên ngành thép (English for steel)

Dịch thuật tiếng anh chuyên ngành thép (English for steel)

Dịch thuật và giáo dục ADI là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch thuật kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ được hầu hết các tài liệu kỹ thuật khó, mang đến những sản phẩm dịch thuật với chất lượng tốt nhất đảm bảo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu của mọi khách hàng khó tính. Thông qua bài viết này Dịch thuật và giáo dục ADI mong muốn chia sẻ thông tin và giúp mọi người hiểu thêm về các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thép được sắp xếp theo A B C.

Legal Documents Translation Service in Vietnam

Legal Documents Translation Service in Vietnam

Legal Documents are documents that state some contractual relationship or grants some right. They are legally valid papers. Examples include immigration papers, court transcripts, identification papers, contracts, wills, court writs or processes etc.

Education term - thuật ngữ giáo dục

Education term - thuật ngữ giáo dục

Giáo đục dược xem là tương lai của một quốc gia, vận mệnh của một dân tộc. Việc bản địa hóa bản dịch cần phải tích hợp cả iến thức xã hội, địa lý, lịch sử và sắc thái văn hóa của quốc gia "nguồn" vào quốc gia 'đích" sao cho hợp lý.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Lấy chữ Tín, Tâm là một trong những nền tảng quan trọng trong kinh doanh, thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp , Đến với chúng tôi, bạn có thể tìm được mong muốn và phù hợp nhất với bản thân