Mẫu Giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Giấy ủy quyền tham gia tố tụng là mẫu giấy được dùng để ủy quyền cho một cá nhân hoặc tổ chức nào đó về việc tham gia tố tụng. Mẫu nêu rõ người ủy quyền và bên nhận ủy quyền kèm theo đó là nội dung được ủy quyền, thời gian ủy quyền.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng tại đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY UỶ QUYỀN

 

Tôi là Nguyễn Văn C, sinh năm 19xx

CMND/ căn cước công dân:   .......do (cơ quan cấp) cấp ngày....

Hộ khẩu thường trú:......

CĂN CỨ ỦY QUYỀN

-         Thông báo về việc thụ lý vụ án số 70/2020/TB-.....ngày.... của Tòa án nhân dân...........

-         Giấy triệu tập ngày........của Tòa án nhân dân...........

-         Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có)

Bằng giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho người có tên sau đây:

Bà: Nguyễn Thi B, sinh năm 19xx;

CMND/CCCD số: .......do (cơ quan cấp) cấp ngày....

Hộ khẩu thường trú:......

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bà Nguyễn Thi B được thay mặt và nhân danh tôi thực hiện các công việc sau đây:

-         Tham gia tổ tụng tại Tòa án nhân dân ..................khi giải quyết vụ án.........

-         Nộp, cung cấp các giấy tờ, chứng cứ, hồ sơ liên quan đến vụ án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi trong quá trình giải quyết vụ án nêu trên;

-         Nhận bản án, quyết định, các loại giấy tờ văn bản, thông báo của Tòa án.........và cơ quan khác có liên quan (nếu có);

-         Liên hệ, làm việc với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các bên liên quan trong việc giải quyết vụ án;

-         Sau khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, bà Nguyễn Thi B được toàn quyền làm việc với cơ quan thi hành án, các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định của tòa án;

Trong phạm vi ủy quyền, bà Nguyễn Thi B được lập, ký tên và nhận các giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật; Đồng thời, thay mặt tôi nộp các khoản phí, lệ phí và các chi phí khác phát sinh từ việc thực hiện các công việc theo nội dung ủy quyền nêu trên.

2. Thời hạn ủy quyền: Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Giấy ủy quyền này cho đến khi bà Nguyễn Thi B thực hiện xong các công việc được ủy quyền nêu trên hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật sau khi công việc được ủy quyền đã hoàn thành.

3. Thù lao ủy quyền: Ủy quyền này khoogn có thù lao.

4. Cam đoan: Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi nội dung do bà Nguyễn Thị B nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này. Tôi ký tên dưới đây làm bằng chứng. /.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN/

CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ

 

Hôm nay, ngày ........(Bằng chữ: Ngày mười lăm tháng sáu năm hai nghìn không trăm hai mươi), tại trụ sở Văn phòng Công chứng/UBND xã/phường.....- địa chỉ:

Tôi: .....- Công chứng viên/Công chức tiếp nhận hồ sơ Văn phòng Công chứng/UBND xã/phường,  ..............

CHỨNG NHẬN:

Giấy ủy quyền này được lập bởi:

Ông Lê Đức C , sinh năm 19xx;

CMND số: …. do ……cấp ngày:……………..

Hộ khẩu thường trú tại:..

- Ông Lê Đức C.... đã tự nguyện lập Giấy ủy quyền này;

- Tại thời điểm công chứng, ông Lê Đức C... có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

- Mục đích, nội dung của Giấy ủy quyền không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Ông Lê Đức C đã tự đọc dự thảo Giấy ủy quyền này, đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong dự thảo Giấy ủy quyền và đã ký tên vào Giấy ủy quyền này trước mặt tôi.

- Giấy ủy quyền này được lập thành 04 bản chính (mỗi bản chính gồm 03 trang) có giá trị pháp lý như nhau. Lưu tại Văn phòng công chứng/UBND xã phường,.... 01 bản chính.

Số công chứng: ...., quyển số .......

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG

Mẫu Giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Mẫu Giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Giấy ủy quyền tham gia tố tụng là mẫu giấy được dùng để ủy quyền cho một cá nhân hoặc tổ chức nào đó về việc tham gia tố tụng. Mẫu nêu rõ người ủy quyền và bên nhận ủy quyền kèm theo đó là nội dung được ủy quyền, thời gian ủy quyền.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng tại đây.

Báo giá dịch thuật công chứng 2021

Báo giá dịch thuật công chứng 2021

Quý vị và các bạn cần tìm đơn vị dịch thuật công chứng chuyên nghiệp tại Cầu Giấy, Hà Nội? Quý vị và các bạn cần báo giá hoạt động dịch thuật và phiên dịch?

Dịch sách, dịch truyện, dịch tạp chí

Dịch sách, dịch truyện, dịch tạp chí

Nhằm lưu truyền, gìn giữ và phổ biến kiến thức văn hóa, khoa học, kỹ thuật công nghệ của nhân loại. Dịch sách là một công việc đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về văn hóa của quốc gia xuất bản.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Lấy chữ Tín, Tâm là một trong những nền tảng quan trọng trong kinh doanh, thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp , Đến với chúng tôi, bạn có thể tìm được mong muốn và phù hợp nhất với bản thân